UFS uppgjör og tölulegar upplýsingar úr starfseminni

UFS uppgjör og tölulegar upplýsingar úr starfseminni

Uppgjör umhverfisþátta

Einingar202220212020201920182017
U1. Losun gróðurhúsaloftegunda
Umfang 1
tCO2
71.119
71.030
68.463
66.201
62.983
59.340
Umfang 2
tCO2
279
305
524
564
686
696
Umfang 3
tCO2
24.220
21.067
8.972
4.512
488
162
Samtals
tCO2
95.618
92.402
77.959
71.277
64.157
60.198
Kolefnispor út frá grunnári
tCO2
69.191
66.965
66.153
63.617
62.400
60.198
U2. Losunarkræfni
Losunarkræfni orku
kgCO2í/MWst
220
214
218
203
194
187
Losunarkræfni starfsfólks
tCO2/stöðugildi
110
100
97
94
91
80
Losunarkræfni á hvern fermetra
kgCO2í/m²
1.165
1.127
1.113
1.174
1.152
1.014
Losunarkræfni heildartekna mv. grunnár
tCO2/m. EUR
220
278
352
294
328
313
Lækkun á losunarkræfni heildartekna frá grunnári
%
37,6%
21,3%
0,3%
16,9%
7,0%
11,3%
Lækkun á heildar losun frá grunnári
%
3,5%
6,6%
7,7%
11,3%
13,0%
16,0%
U3. Orkunotkun
Orka vegna notkunar jarðefnaeldsneytis
KWst
254.161.851
244.827.077
240.040.434
249.982.922
244.186.930
243.089.969
Raforkunotkun
KWst
51.595.088
50.034.359
49.079.788
50.231.379
64.333.016
62.907.370
Orka frá heitu vatni til húshitunar
KWst
9.309.116
17.982.088
14.693.256
13.866.060
13.608.598
16.155.210
Orkunotkun alls
KWst
315.066.055
312.843.524
303.813.478
314.080.361
322.128.544
322.152.549
U4. Orkukræfni
Starfsmanna
kWst/stöðugildi
498.522
465.541
443.523
462.563
470.948
427.825
Heildartekna
kWst/m. EUR
1.003.395
1.298.920
1.618.017
1.449.492
1.695.512
1.677.013
Fermetra
kWst/m²
5.305
5.263
5.115
5.798
5.946
5.424
Veiða
kWst/veitt tonn
1.623
2.129
2.373
2.251
1.928
2.113
U5. Samsetning orku
Jarðefnaeldsneyti
%
80,7%
78,3%
79,0%
79,6%
75,8%
75,5%
Endurnýjanleg orka
%
19,3%
21,7%
21,0%
20,4%
24,2%
24,5%
U6. Vatnsnotkun
Kalt vatn
544.787
532.995
377.301
611.470
758.932
732.605
Heitt vatn
160.502
310.036
253.332
239.070
234.631
278.538
Vatnsnotkun alls
705.289
843.031
630.633
850.540
993.563
1.011.143
U7. Umhverfisstarfssemi
Fylgir fyrirtæki formlegri umhverfisstefnu?
Já/Nei
Já 
Já 
Já 
Já 
Fylgir fyrirtæki sérstökum úrgangs-, vatns-, orku-og/eða endurvinnslustefnum?
Já/Nei
Notar fyrirtækið viðurkennt orkustjórnunarkerfi?
Já/Nei
U8. Loftlagseftirlit stjórnar
Hefur stjórn yfirumsjón með og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu?
Já/Nei
U10. Mildun loftlagsáhættu
Heildarfjármagn sem árlega er fjárfest í loftslagstengdum innviðum, seiglu og vöruþróun
þús. kr.
452.548
86.636
486.388
78.798
429.493
209.735

Uppgjör félagslegra þátta

Eining202220212020201920182017
F1. Launahlutfall forstjóra
Laun og bónusgreiðslur forstjóra (X) sem hlutfall af miðgildi launa starfsfólks í fullu starfi
X:1
3,8
5,1
3,1
4,5
5,3
5,2
Eru upplýsingar um fyrrgreint hlutfall lagðar fram í skýrslugjöf til stjórnvalda?
Já/Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
F2. Launamunur kynja
Miðgildi heildarlauna karla (X) sem hlutfall af miðgildi heildarlauna kvenna
X:1
2,6
1,9
2,6
1,9
2,0
2,1
Niðurstaða jafnlaunavottunar
%
3,9
5,50
4,9
2,3
-
-
F3. Starfsmannavelta
Árleg breyting starfsfólks í fullu starfi 
%
4,96
12,60
9,5
3,0
8,0
2,0
Heilsársstörf - samstæða
713
762
770
798
773
839
F4. Kynjafjölbreytni
Karlar
%
71
75
71
72
70
-
Konur
%
29
25
29
28
30
-
F5. Hlutfall tímabundinna starfskrafta
Starfsfólk í hlutastarfi
-
-
-
-
-
-
Verktakar og ráðgjafar
-
-
-
-
-
-
F6. Aðgerðir gegn mismunun
Fylgir fyrirtækið stefnu er varðar kynferðislegt áreiti og/eða jafnrétti
Já/Nei
F7. Vinnuslysatíðni
Samtals slys
Fjöldi
25
35
50
60
90
59
Þar af á sjó
Fjöldi
12
17
23
23
26
17
Þar af á landi
Fjöldi
13
18
27
37
65
42
Tíðni slysatengdra atvika miðað við heildarfjölda starfsfólks. Allt starfsfólk.
%
3,5
9,0
8,0
12,0
7,0
F8. Hnattræn heilsa og öryggi
Fylgir fyrirtækið starfstengdri heilsustefnu og/eða hnattrænni stefnu um heilsu og öryggi?
Já/Nei
F9. Barna og nauðungarvinna
Fylgir fyrirtækið stefnu gegn barna- og/eða nauðungarvinnu?
Já/Nei
Ef já, nær stefnan gegn barna- og/eða nauðungarvinnu einnig til birgja og seljenda?
Já/Nei

Uppgjör stjórnarhátta

Einingar202220212020201920182017
S1. Kynjahlutfall í stjórn
Hlutfall kvenna í stjórn 
%
40
40
40
40
40
40
Hlutfall kvenna í formennsku nefnda
%
-
-
-
-
-
-
S2. Óhæði stjórnar
Bannar fyrirtækið forstjóra að sinna stjórnarformennsku?
Já/Nei
Hlutfall óháðra stjórnarmanna í prósentum
%
80
80
60
80
80
80
S3. Kaupaukar
Fá framkvæmdastjórar formlegan kaupauka fyrir að ná árangri á sviði sjálfbærni
Já/Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
S4. Kjarasamningar
Hlutfall starfsmanna fyrirtækisins í prósentum sem fellur undir almenna kjarasamninga
%
97
97
97
97
97
97
S5. Siðareglur birgja
Ber seljendum þínum eða birgjum að fylgja siðareglum
Já/Nei
-
-
-
Ef já, hve hátt hlutfall birgja hafa formlega vottað að þeir fylgi siðareglunum
%
31
28
31
-
-
-
S6. Siðferði og aðgerðir gegn spillingu
Fylgir fyrirtækið stefnu um siðferði og/eða aðgerðum gegn spillingu
Já/Nei
Ef já, hve hátt hlutfall vinnuafls hefur formlega vottað að það fylgi stefnunni
%
-
-
-
-
-
-
S7. Persónuvernd
Fylgir fyrirtækið stefnu um persónuvernd?
Já/Nei
Hefur fyrirtækið hafist handa við að fylgja GDPR reglum?
Já/Nei
S8. Sjálfbærniskýrsla
Gefur fyrirækið þitt út sjálfbærniskýrslu?
Já/Nei
Eru gögn um sjálfbærni að finna í skýrslugjöf til yfirvalda?
Já/Nei
S9. Starfsvenjur við upplýsingagjöf
Veitir fyrirtækið upplýsingar um sjálfbærni til viðurkenndra aðila með skipulögðum hætti?
Já/Nei
Leggur fyrirtæki þitt áherslu á tiltekin heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (UN SDGs)?
Já/Nei
-
-
-
Setur fyrirtækið þitt markmið og gefur skýrslu um framvindu heimsmarkmiða Sþ?
Já/Nei
-
-
-
-
-
-
S10. Gögn tekin út/sannreynd af ytri aðila
Er upplýsingagjöf þín um sjálfbærni tekin út eða sannreynd af þriðja aðila
Já/Nei
já*
Já*
Já*
-
-
-

* EFLA hefur yfirfarið framsetningu og upplýsingar um umhverfislega þætti

Meðhöndlun úrgangs

Eining202220212020201920182017
Heilldarmagn úrgangs
kg
1.038.063
1.251.368
1.688.805
1.028.549
986.414
1.126.676
Framkvæmdaúrgangur
kg
16.960
49.900
642.635
49.982
39.510
159.820
Lífrænn úrgangur frá framleiðsluferlum
kg
51.124
94.817
70.514
40.212
144.558
131.186
Almennur rekstarúrgangur
kg
969.979
1.106.651
975.656
938.355
802.346
835.667
Þar af flokkaður úrgangur
kg
759.800
820.193
797.779
740.775
609.249
652.603
Þar af til endurvinnslu
kg
747.522
806.811
632.877
553.618
505.129
591.120
Þar af óflokkaður úrgangur
kg
210.179
286.458
177.877
197.580
193.097
183.064
Almennur rekstarúrgangur til urðunar
kg
222.457
299.840
342.779
384.737
297.217
244.547
Hlutfall flokkaðs rekstarúrgangs
%
78
74
82
79
76
78
Losun vegna úrgangs samtals
tCO2
252
347
728
Þar af framkvæmdaúrgangur
tCO2
0
0
171
Þar af rekstrarúrgangur
tCO2
207
264
465
Þar af lífrænn úrgangur frá framleiðsluferlum
tCO2
45
83
92
Úrgangskræfni
Starfsmanna
tonn/stöðugildi
1,53
1,65
1,42
1,38
1,17
1,11
Tekna
tonn/m.eur
3,09
4,59
5,20
4,33
4,22
4,35

Meðhöndlun pappírs

Eining202220212020201920182017
Þyngd prentaðs pappírs
kg
460
488
654
831
866
919
Heildarmagn prentaðs pappírs
blaðsíður
92.260
97.736
131.128
166.642
173.656
184.275
Þar af litaprentun
%
60
58
57
56
58
71
Þar af svart-hvít prentun
%
40
42
43
44
42
29
Þar af prentun á báðar hliðar
%
37
35
29
28
29
23

Veiði og eldsneytisnotkun

Eining202220212020201920182017
Veiði
Veiði ferskfiskskipa
tonn
24.930
26.084
19.177
22.410
29.302
24.140
Veiði uppsjávarskipa
tonn
151.151
95.590
81.582
88.725
119.950
109.281
Veiði frystitogara
tonn
18.037
25.202
27.269
28.378
17.836
19.039
Heildarveiði
tonn
194.118
146.876
128.028
139.513
167.088
152.460
Eldsneytisnotkun skipaflota
Eldsneytisnotkun ferskfiskskipa
lítrar
6.329.698
6.255.537
5.689.281
5.650.710
6.796.381
5.956.214
Þar af í rannsóknarstörf
lítrar
0
0
298.068
372.498
Olíunotkun/veitt tonn (VT)
lítrar/VT
254
239
281
236
232
247
Losun GHL ferskfiskskipa
tCO2
17.756
17.725
16.216
16.113
18.865
16.221
Losun GHL/veitt tonn (VT)
tCO2/VT
0,71
0,68
0,80
0,67
0,64
0,67
Eldsneytisnotkun uppsjávarskipa
lítrar
8.305.674
7.525.638
7.297.512
6.144.762
8.194.585
6.463.549
Olíunotkun/veitt tonn (VT)
lítrar/VT
55
79
89
69
68
59
Losun GHL uppsjávarskipa
tCO2
23.582
21.326
20.799
17.288
22.749
18.356
Losun GHL/veitt tonn (VT)
tCO2/VT
0,16
0,22
0,25
0,19
0,19
0,17
Eldsneytisnotkun frystitogara
lítrar
5.748.320
8.898.803
9.531.852
9.959.015
6.310.025
7.372.356
Olíunotkun/veitt tonn (VT)
lítrar/VT
319
353
350
351
354
387
Losun GHL frystitogara
tCO2
16.078
25.326
27.168
28.392
17.515
20.525
Losun GHL /veitt tonn (VT)
tCO2/VT
0,89
1,01
1,00
1,00
0,98
1,08
Heildareldsneytisnotkun skipaflotans
lítrar
20.383.692
22.679.978
22.518.645
21.754.487
21.301.291
19.792.119
Heildarlosun GHL fiskiskipa
tCO2
57.416
64.376
64.183
61.793
59.126
55.102

Viðskiptaferðir

ViðskiptaferðirEining202220212020201920182017
Flug
tCO2
66
24
24
90
Bílaleigubílar
tCO2
20
17
14
15

Innflutningur á vörum til rekstrar

UmbúðirEining202220212020201920182017
Keypt tré-og plastbretti undir afurðir
tCO2
222
162
103
100
75
Umbúðanotkun í vinnslu og frystitogurum
tCO2
119
165
94
Hráefni í frauðkassa fyrir vinnslu
tCO2
17

Endurnotkun og endurvinnsla veiðarfæra

Ráðstöfun/tegundMagn kgEndurvinnsla kgUrðun kgVerktakar kg
Fiskitroll PE/PP/PEP
17.130
17.130
Flottroll PA Multifilament
19.942
19.942
Nótaefni PA Multifilament
17.362
17.362
Netaafskurður PA Monofilament
Lina PA Impregnated
Netateinar og kaðlar PES/PE/PA
Flot
Rockhoppers
75.220
75.220
Brotamálmur - Járn
23.387
23.387
Samtals
153.041
135.679
-
17.362

Kolefnisgjöld á eldsneyti

KolefnisgjöldEiningar20222021202020192018201720162015
Kolefnisgjald, gas-og dísilolía
ISK/lítra
12,05
11,75
11,45
10,40
9,45
6,30
6,00
5,84
Kolefnisgjald, bensín
ISK/lítra
10,50
10,25
10,00
9,10
8,25
5,50
5,25
5,10
Kolefnisgjald, eldsneyti
ISK/kg
14,80
14,15
14,10
12,80
11,65
7,75
7,40
7,23
Kolefnisgjald, hráolía o.s.frv.
ISK/kg
13,15
12,85
12,55
11,40
10,35
6,90
6,60
6,44
Samtals kolefnisgjald
þ.kr.
294.273
273.114
263.643
255.588
197.427
127.043
138.451
139.087

Lykiltölur

LykiltölurEining202220212020201920182017
Heildarvelta
m€
314
241
188
217
190
192
Fjöldi stöðugilda botn-og uppsjávarsviðs
fj.áv.
632
672
685
679
684
753
Kolefnisgjald
millj.kr
294
273
263
226
197
127
Fjárfesting í sjálfbærni
millj.kr
109
87
486
79
429
210
Fjöldi mannvirkja
fj.
22
25
25
23
23
17
Stærð húsnæðis
m2
59.394
59.439
59.394
54.174
54.172
59.394
Fjöldi skipa í rekstri að meðaltali yfir árið
fj.
9
9
8
8
8
9
Þar af ferskfiskskip
fj.
4
4
3
3
4
4
Þar af frystitogarar
fj.
2
2
3
3
2
3
Þar af uppsjávarskip
fj.
3
3
2
2
2
2
Fjöldi bifreiða
fj.
23
21
21
22
22
20
Þar af rafmagnsbílar
fj.
2
2
3
3
3
3
Þar af tengitvinnbílar
fj.
3
3
2
1
3
2
Brot gegn umhverfislögum
já/nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
Umhverfisstjórnunarkerfi
já/nei
Samningar innihalda ákvæði um umhverfismál
fj.
17
20
19
17
17
13

Umfang 1 brotið niður á rekstrareiningar

Rekstareining Eining202220212020
Frystiskip
tCO2
16.078
25.326
27.168
Uppsjávarskip
tCO2
23.582
21.326
20.799
Ferskfiskskip
tCO2
17.756
17.725
16.216
Kælimiðlar
tCO2
2.207
4.371
2.834
Fiskimjölsverksmiðjur
tCO2
11.977
2.164
1.327
Bifreiðar og vinnuvélar
tCO2
119
120
120
Samtals
tCO2
71.119
71.030
68.463